Firme > Servicii/Consultanta > Consilieri in proprietate intelectuala > DUO CONSULT
DUO CONSULT
 • Share pe:      
 • Membru din: 24/04/2012
 • Ultima vizita: 24/04/2012
 • 853 Vizualizari

SC DUO CONSULT SRL

Rank 10%
 • Contact: opris
 • Cui: 24690021
 • Cod caen: -
 • Trimite email
 • Tip firma: Prestator servicii
 • j32/1778/2008
 • 0740241624 / 0369815502
 • wwwduoconsultsib
 • Jud: Sibiu, Loc: Sibiu , Str: str masinistilor nr28, Cod: -, Romania

Ce putem NOI face pentru dumneavoastra?

Securitate şi Sănătate ?®n Muncă-consultanta si prestari servicii.
Situatii de Urgenta-consultanta si prestari servicii.
Motive pentru alegerea unui serviciu extern
Securitate şi Sănătate ?®n Muncă & Situatii de Urgenta pentru firma dumneavoastra ?
â?¢ este mult mai avantajos financiar sa lucrezi cu un serviciu extern de protectia muncii abilitat decat sa ai un angajat specializat pe aceste domenii. Daca agentul economic achizitioneaza un pachet mai complex, atunci oferta furnizorului va fi mai avantajoasa,
â?¢ agentul economic evita amenzile aparute in cadrul unui control pe teme de protectia muncii,
â?¢ serviciul extern de protectia muncii, este la curent cu toate noutatile din domeniu, schimbarile legislative sunt aduse imediat la cunostiinta agentului economic astfel incat acesta nu este luat prin surprindere in cazul unui control,
â?¢ avand contact cu multe companii, serviciul extern de protectia muncii poate identifica rapid punctele negative sau pozitive din compania ta, serviciul extern cunoaste felul in care autoritatile intra in contact cu o companie in cazul unui control,
â?¢ serviciul extern de protectia muncii are toate cursurile specifice efectuate, nu va trebui sa investiti sume considerabile pentru cursuri specifice, nu trebuie sa va bazati doar pe un angajat din cadrul companiei,
â?¢ serviciile externe de protectia muncii sunt formate din mai multi specialisti care au contact permanent cu mediul legislativ specific,
â?¢ nu trebuie sa iti trimiti personalul periodic sa efectueze cursuri de protectia muncii, care nu sunt ieftine, necesitand in marea majoritate a cazurilor studii superioare tehnice,
â?¢ un serviciu extern de protectia muncii respectabil este la dispozitia clientului atunci cand acesta are nevoie,
â?¢ serviciul extern nu va refuza niciodata inca o sarcina in plus,
â?¢ externalizarea serviciilor reduce costurile interne ale unei companii.
Securitate şi Sănătate ?®n Muncă
Documentaţie completă obligatorie - particularizată specificului unităţii/afacerii tale Realizată conform Legii Securităţii şi Sănătăţii ?®n Muncă ?®n Rom?¢nia (L319/2006, HG 1425/2006) şi OHSAS 18001 cu următorul conţinut:

● Evaluarea Riscurilor de Accidentare şi ??mbolnăvire Profesională pentru locurile de muncă/posturile de lucru identificate ?®mpreună. Se utilizează metode de evaluare interactive cu participarea activă a tutror celor implicaţi ?®n sistemul de muncă;
â?¢ Elaborarea deciziilor şi procedurilor care susţin managementul SSM ?®n unitatea dumneavoastra (redactate ?®n nume propriu);
â?¢ Elaborarea tematicilor de instruire pentru toate fazele instruirii (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică şi instruirea suplimentară);
â?¢ Elaborarea Planului de Prevenire şi Protecţie rezultat ?®n urma evaluării riscurilor (armonizat cu necesităţile unităţii dumneavoastra, ţin?¢nd cont de politica şi/sau de posibilităţile dumneavoastra materiale şi/sau investiţionale);
â?¢ Elaborarea Instrucţiunilor Proprii de Securitate şi Sănătate ?®n Muncă pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru din unitatea dumneavoastra (pe baza documentaţiilor tehnice, descrierilor proceselor tehnologice şi de lucru);
â?¢ Elaborarea de instrucţiuni de lucru simplificate pentru diferite utilaje, scule proceduri sau etape de lucru;
â?¢ Evaluarea riscurilor ?®n vederea acordării echipamentului individual de protecţie conform HG 1048/2006 (setul de documente conţine evaluarea propriu zisă;
â?¢ Teste ?®n domeniul Securităţii şi Sănătăţii ?®n Muncă (teme generale pentru instruirea introductiv generală sau testarea anuală;
â?¢ Elaborarea documentelor specifice organizării şi funcţionării Comitetului de Securitate şi Sănătate ?®n Muncă (setul de documente conţine convocator, model proces verbal de şedinţă, model raportul administratorului sau directorului general);
â?¢ Realizarea evidenţei meseriilor şi a profesiilor care necesită autorizarea exercitării lor;
â?¢ Realizarea evidenţei posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
â?¢ Realizarea evidenţei posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
â?¢ ??ntocmirea registrului privind monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor ?®n mediul de muncă;
â?¢ ??ntocmirea registrului privind verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
â?¢ ??ntocmirea registrului privind monitorizarea verificărilor periodice a echipamentelor de muncă;
â?¢ ??ntocmirea registrului privind urmărirea ?®ntreţinerii, manipulării şi depozitarii echipamentelor individuale de protecţie;
â?¢ ??ntocmirea anexelor fişelor postului ?®n domeniul Securităţii şi Sănătăţii ?®n Muncă pentru toate categoriile de personal;
â?¢ Actualizarea regulamentului intern cu prevederi specifice ?®n domeniul SSM;
â?¢ Alegerea din r?¢ndul angajaţilor a reprezentantului lucrătorilor cu atribuţii specifice ?®n domeniul Securităţii şi Sănătăţii ?®n Muncă (setul de documente conţine un model de proces verbal de şedinţă, formular de ?®nştiinţare a angajatorului, modificarea regulamentului intern cu această prevedere);

Consiliere de specialitate pentru:

Găsirea ?®mpreună a celor mai eficiente soluţii ?®n vederea organizării activităţii de prevenire şi protecţie ?®n unitate (organizare internă proprie, externalizare sau mixtă) ?®n funcţie de necesităţile şi posibilităţile dumneavoastra reale.
â?¢ Consiliere ?®n domeniul coordonării de securitate şi sănătate ?®n muncă conform HG 300/2006 - faza de proiectare sau faza de execuţie (declaraţia prealabilă, planul general al lucrării, planul propriu al antreprenorului, registru de coordonare, convenţii SSM, etc.), inspecţii ?®n şantier, rapoarte, inclusiv seminar practic ?®n domeniu pentru ?®ncepători;

??mbunătăţirea continuă a managementului SSM ?®n unitate prin următoarele servicii:

â?¢ Auditarea periodică a unităţii tale ?®n domeniul Securităţii şi Sănătăţii ?®n Muncă;
â?¢ Organizarea de instruiri de conştientizare ?®n domeniul Securităţii şi Sănătăţii ?®n Muncă (instrument modern, european, indispensabil ?®n formarea unei mentalităţi sănătoase faţă de SSM);
â?¢ Organizarea de activităţi practice ?®n domeniul Securităţii şi Sănătăţii ?®n Muncă (exemplu: cum se completează fişele de instruire individuală şi colectivă, permisele de lucru, acordare prim ajutor, simulări practice de instruire introductiv generală, instruire la locul de muncă, instruire periodică, etc.
â?¢ Autorizarea internă din punct de vedere a securităţii şi sănătăţii ?®n muncă a meseriilor sau a profesiilor care necesită acest lucru;
â?¢ Redactarea şi ?®mplementarea politicii unităţii ?®n domeniul Securităţii şi Sănătăţii ?®n Muncă;
â?¢ ??mplementarea ?®n unitatea dumneavoastra a programului de motivare/sancţionare a personalului ?®n domeniul Securităţii şi Sănătăţii ?®n Muncă (elaborarea de programe/propuneri concrete);
â?¢ Eficientizarea colaborării cu instituţiile statului (Inspecţia Muncii, Direcţia de Sănătate Publică, Casa de Pensii, AJOFM, Primăria, Consiliul Local, etc.) prin organizarea şi participarea la proiecte comune ?®n domeniu sau ?®n domenii conexe;

Organizarea şi monitorizarea activităţii de prevenire şi protecţie din unitatea ta prin:

Monitorizarea serviciului de prevenire şi protecţie intern sau extern prin realizarea de inspecţii sau audituri independente;

Alte servicii:

Colaborare ?®n cadrul proiectelor europene aflate ?®n derulare ?®n domeniul Securităţii şi Sănătăţii ?®n Muncă;
â?¢ Colaborare cu instituţiile statului (inspecţia muncii) ?®n vederea realizării unei propagande sănătoase ?®n domeniul Securităţii şi Sănătăţii ?®n Muncă;
â?¢ Voluntariat ?®n limita a 12 ore/lună ?®n cadrul unor proiecte ?®n domeniul Securităţii şi Sănătăţii ?®n Muncă cum ar fi: programe de conştientizare a lucrătorilor din prima linie, grupurile sensibile la riscuri, materiale de propagandă;

PSI â?? Situatii de Urgenta

Documentaţie completă obligatorie - particularizată specificului unităţii/afacerii dumneavoastra realizată conform art. 17 - 19 din Ordinul 163/2007.

Dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea ?®mpotriva incendiilor;
â?¢ Instrucţiuni de apărare ?®mpotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
â?¢ Dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
â?¢ Dispoziţia privind organizarea instruirii personalului;
â?¢ Dispoziţia de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;
â?¢ Reguli şi măsuri de apărare ?®mpotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;
â?¢ Convenţii/contracte cuprinz?¢nd răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării ?®mpotriva incendiilor ?®n cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză;
â?¢ Dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii ?®n domeniul apărării ?®mpotriva incendiilor, conform legii;
â?¢ Măsuri speciale de apărare ?®mpotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
â?¢ Fişa obiectivului;
â?¢ Registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, ?®ntreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii ?®n domeniu;
â?¢ Registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul, formulare;
â?¢ Lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a ?®ncheiat contracte de ?®nchiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;
â?¢ Planurile de protecţie ?®mpotriva incendiilor;
â?¢ Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
â?¢ Evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, av?¢nd anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
â?¢ Rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
â?¢ Fişele si tematicile de instruire, conform reglementărilor specifice;
â?¢ Lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
â?¢ Grafice de ?®ntreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează ?®n caz de incendiu;
â?¢ Rapoartele ?®ntocmite ?®n urma controalelor preventive proprii;
â?¢ Programe/planuri cuprinz?¢nd măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate ?®n urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor ?®n domeniu.
â?¢ Actualizarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea ?®mpotriva incendiilor dacă s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora, s-au produs modificări ale personalului cu atribuţii stabilite conform acestora, s-au produs modificări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul activităţii.

Propunerile şi sugestiile dumneavoastra sunt binevenite pe următoarea adresă de e-mail:
O zi buna si o saptamana frumoasa

Cu stima,
Ec.Ovidiu Opris
Expert in Securitate si Sanatate in Munca
Cadru Tehnic in domeniul Situatiilor de Urgenta
Phone / Fax : 0369 81 55 02
Mobile : 0740 24 16 24
We : www.duoconsultsib
E-mail :marian.opris@gmail.com

protectia muncii  ssm  situatii urgenta  psi