Firme > Servicii/Consultanta > Consilieri in proprietate intelectuala > DUO CONSULT
DUO CONSULT
 • Share pe:      
 • Membru din: 24/04/2012
 • Ultima vizita: 24/04/2012
 • 832 Vizualizari

SC DUO CONSULT SRL

Rank 10%
 • Contact: opris
 • Cui: 24690021
 • Cod caen: -
 • Trimite email
 • Tip firma: Prestator servicii
 • j32/1778/2008
 • 0740241624 / 0369815502
 • wwwduoconsultsib
 • Jud: Sibiu, Loc: Sibiu , Str: str masinistilor nr28, Cod: -, Romania

Ce putem NOI face pentru dumneavoastra?

Securitate şi Sănătate în Muncă-consultanta si prestari servicii.
Situatii de Urgenta-consultanta si prestari servicii.
Motive pentru alegerea unui serviciu extern
Securitate şi Sănătate în Muncă & Situatii de Urgenta pentru firma dumneavoastra ?
? este mult mai avantajos financiar sa lucrezi cu un serviciu extern de protectia muncii abilitat decat sa ai un angajat specializat pe aceste domenii. Daca agentul economic achizitioneaza un pachet mai complex, atunci oferta furnizorului va fi mai avantajoasa,
? agentul economic evita amenzile aparute in cadrul unui control pe teme de protectia muncii,
? serviciul extern de protectia muncii, este la curent cu toate noutatile din domeniu, schimbarile legislative sunt aduse imediat la cunostiinta agentului economic astfel incat acesta nu este luat prin surprindere in cazul unui control,
? avand contact cu multe companii, serviciul extern de protectia muncii poate identifica rapid punctele negative sau pozitive din compania ta, serviciul extern cunoaste felul in care autoritatile intra in contact cu o companie in cazul unui control,
? serviciul extern de protectia muncii are toate cursurile specifice efectuate, nu va trebui sa investiti sume considerabile pentru cursuri specifice, nu trebuie sa va bazati doar pe un angajat din cadrul companiei,
? serviciile externe de protectia muncii sunt formate din mai multi specialisti care au contact permanent cu mediul legislativ specific,
? nu trebuie sa iti trimiti personalul periodic sa efectueze cursuri de protectia muncii, care nu sunt ieftine, necesitand in marea majoritate a cazurilor studii superioare tehnice,
? un serviciu extern de protectia muncii respectabil este la dispozitia clientului atunci cand acesta are nevoie,
? serviciul extern nu va refuza niciodata inca o sarcina in plus,
? externalizarea serviciilor reduce costurile interne ale unei companii.
Securitate şi Sănătate în Muncă
Documentaţie completă obligatorie - particularizată specificului unităţii/afacerii tale Realizată conform Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă în România (L319/2006, HG 1425/2006) şi OHSAS 18001 cu următorul conţinut:

● Evaluarea Riscurilor de Accidentare şi ?mbolnăvire Profesională pentru locurile de muncă/posturile de lucru identificate împreună. Se utilizează metode de evaluare interactive cu participarea activă a tutror celor implicaţi în sistemul de muncă;
? Elaborarea deciziilor şi procedurilor care susţin managementul SSM în unitatea dumneavoastra (redactate în nume propriu);
? Elaborarea tematicilor de instruire pentru toate fazele instruirii (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică şi instruirea suplimentară);
? Elaborarea Planului de Prevenire şi Protecţie rezultat în urma evaluării riscurilor (armonizat cu necesităţile unităţii dumneavoastra, ţinând cont de politica şi/sau de posibilităţile dumneavoastra materiale şi/sau investiţionale);
? Elaborarea Instrucţiunilor Proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru din unitatea dumneavoastra (pe baza documentaţiilor tehnice, descrierilor proceselor tehnologice şi de lucru);
? Elaborarea de instrucţiuni de lucru simplificate pentru diferite utilaje, scule proceduri sau etape de lucru;
? Evaluarea riscurilor în vederea acordării echipamentului individual de protecţie conform HG 1048/2006 (setul de documente conţine evaluarea propriu zisă;
? Teste în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (teme generale pentru instruirea introductiv generală sau testarea anuală;
? Elaborarea documentelor specifice organizării şi funcţionării Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (setul de documente conţine convocator, model proces verbal de şedinţă, model raportul administratorului sau directorului general);
? Realizarea evidenţei meseriilor şi a profesiilor care necesită autorizarea exercitării lor;
? Realizarea evidenţei posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
? Realizarea evidenţei posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
? ?ntocmirea registrului privind monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
? ?ntocmirea registrului privind verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
? ?ntocmirea registrului privind monitorizarea verificărilor periodice a echipamentelor de muncă;
? ?ntocmirea registrului privind urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii echipamentelor individuale de protecţie;
? ?ntocmirea anexelor fişelor postului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă pentru toate categoriile de personal;
? Actualizarea regulamentului intern cu prevederi specifice în domeniul SSM;
? Alegerea din rândul angajaţilor a reprezentantului lucrătorilor cu atribuţii specifice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (setul de documente conţine un model de proces verbal de şedinţă, formular de înştiinţare a angajatorului, modificarea regulamentului intern cu această prevedere);

Consiliere de specialitate pentru:

Găsirea împreună a celor mai eficiente soluţii în vederea organizării activităţii de prevenire şi protecţie în unitate (organizare internă proprie, externalizare sau mixtă) în funcţie de necesităţile şi posibilităţile dumneavoastra reale.
? Consiliere în domeniul coordonării de securitate şi sănătate în muncă conform HG 300/2006 - faza de proiectare sau faza de execuţie (declaraţia prealabilă, planul general al lucrării, planul propriu al antreprenorului, registru de coordonare, convenţii SSM, etc.), inspecţii în şantier, rapoarte, inclusiv seminar practic în domeniu pentru începători;

?mbunătăţirea continuă a managementului SSM în unitate prin următoarele servicii:

? Auditarea periodică a unităţii tale în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
? Organizarea de instruiri de conştientizare în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (instrument modern, european, indispensabil în formarea unei mentalităţi sănătoase faţă de SSM);
? Organizarea de activităţi practice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (exemplu: cum se completează fişele de instruire individuală şi colectivă, permisele de lucru, acordare prim ajutor, simulări practice de instruire introductiv generală, instruire la locul de muncă, instruire periodică, etc.
? Autorizarea internă din punct de vedere a securităţii şi sănătăţii în muncă a meseriilor sau a profesiilor care necesită acest lucru;
? Redactarea şi împlementarea politicii unităţii în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
? ?mplementarea în unitatea dumneavoastra a programului de motivare/sancţionare a personalului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (elaborarea de programe/propuneri concrete);
? Eficientizarea colaborării cu instituţiile statului (Inspecţia Muncii, Direcţia de Sănătate Publică, Casa de Pensii, AJOFM, Primăria, Consiliul Local, etc.) prin organizarea şi participarea la proiecte comune în domeniu sau în domenii conexe;

Organizarea şi monitorizarea activităţii de prevenire şi protecţie din unitatea ta prin:

Monitorizarea serviciului de prevenire şi protecţie intern sau extern prin realizarea de inspecţii sau audituri independente;

Alte servicii:

Colaborare în cadrul proiectelor europene aflate în derulare în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
? Colaborare cu instituţiile statului (inspecţia muncii) în vederea realizării unei propagande sănătoase în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
? Voluntariat în limita a 12 ore/lună în cadrul unor proiecte în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă cum ar fi: programe de conştientizare a lucrătorilor din prima linie, grupurile sensibile la riscuri, materiale de propagandă;

PSI ?? Situatii de Urgenta

Documentaţie completă obligatorie - particularizată specificului unităţii/afacerii dumneavoastra realizată conform art. 17 - 19 din Ordinul 163/2007.

Dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
? Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
? Dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
? Dispoziţia privind organizarea instruirii personalului;
? Dispoziţia de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;
? Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;
? Convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză;
? Dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;
? Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
? Fişa obiectivului;
? Registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
? Registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul, formulare;
? Lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;
? Planurile de protecţie împotriva incendiilor;
? Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
? Evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
? Rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
? Fişele si tematicile de instruire, conform reglementărilor specifice;
? Lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
? Grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;
? Rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii;
? Programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.
? Actualizarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor dacă s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora, s-au produs modificări ale personalului cu atribuţii stabilite conform acestora, s-au produs modificări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul activităţii.

Propunerile şi sugestiile dumneavoastra sunt binevenite pe următoarea adresă de e-mail:
O zi buna si o saptamana frumoasa

Cu stima,
Ec.Ovidiu Opris
Expert in Securitate si Sanatate in Munca
Cadru Tehnic in domeniul Situatiilor de Urgenta
Phone / Fax : 0369 81 55 02
Mobile : 0740 24 16 24
We : www.duoconsultsib
E-mail :marian.opris@gmail.com

protectia muncii  ssm  situatii urgenta  psi